TSO Dan Ekmek Fiyatıyla Ilgili Açıklama - Bilecik Haber Tarafsız Güvenilir Yerel HaberBilecik Haber Tarafsız Güvenilir Yerel Haber

24 Ocak 2022 - 05:42

TSO dan ekmek fiyatıyla ilgili açıklama

TSO dan ekmek fiyatıyla ilgili açıklama
Son Güncelleme :

18 Ekim 2015 - 16:14

15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” ile Odalarımıza bağlı üyelerimiz tarafından üretilen ve 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununa tâbi esnaf ve sanatkârlar odaları tarafından belirlenmiş tarifelere konu mal ve hizmetlerin üyelerimiz tarafından talep edilmesi durumunda azami fiyat tarifelerinin düzenlenmesi Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından yapılmaktadır.

 

Tarifelerin hazırlanış süreci ise, üyelerimizin Odamıza iletmiş oldukları yazılı talepleri Yönetim Kurulumuz tarafından incelenerek konu hakkında detaylıca görüşülmesi ve değerlendirmesi üzere ilgili Meslek Komitesine havale edilir, İlgili meslek komitesi azami fiyat tarifesi yapılacak mal ve hizmetler için, varsa bir önceki dönemde tespit edilmiş olan tarifedeki hadler üzerinden, gerekli maliyet hesaplarını yaparak yeni döneme ait talebin uygun olup olmadığı hakkında görüşünü bildirerek konuyu Oda Meclisine havale eder, Oda Meclisi ise gerek talep, gerekse Meslek Komitesinin çalışmasını göz önünde bulundurarak  onaylar veya reddeder. Onaylanan tarifler ise        en geç on gün içinde o yer belediye ve mülki idare amirliği ile esnaf ve sanatkarlar odaları birliğine bildirilir.

 

Belediyeler ve o yerin mülki idare amiri, odalarca tespit edilen tarifeleri uygun bulmadıkları takdirde, ayrı ayrı veya birlikte tarifelerin kendilerine yazılı olarak bildirildiği tarihten itibaren on beş gün içinde reddeder. Odalarca düzenlenen tarifelere ilişkin itirazları karara bağlamak üzere, o yerin mülki idare amirinin veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, ilgili belediyenin konunun uzmanı belediye personeli arasından görevlendireceği bir üye ile tarifeyi düzenleyen oda ve ilgili esnaf ve sanatkarlar odaları birliğinin temsilcilerinden oluşan dört kişilik bir komisyon oluşturulur ve itiraz karara bağlanır.

 

Odamız tarafından en son 26.03.2013 tarih ve 2013/49 sayılı Meclis kararı ile 250 gr ekmeğin fiyatı 75 kr olarak tespit edilmiştir. 14.09.2015 tarihinde yapılan başvuru üzerine ilgili tarihten sonraki işçi maliyetleri, doğalgaz, ve diğer temel ihtiyaç malzemelerindeki % 40’a varan fiyat artışları Meslek komitemiz tarafından gözönünde bulundurularak talebin uygun olduğu bildirilmiş ve Meclisimiz tarafından onaylanmıştır.

 

Süreci anlatmamızdaki maksat şudur. Odamız üyesi fırıncılarımızın fiyat tarifesi değişikliği hususunda Odamıza yazılı talepleri olmuştur. Ancak fırıncılarımızın Odamıza taleplerini vermeden önce düşündükleri zam hakkında Belediye Başkanımız Sayın Selim YAĞCI’yı bizzat ziyaret ederek konu hakkında bilgilendirdiklerini ve kendisinin ilgili zam hakkında olurlarını aldıktan sonra müracatta bulunduklarını belirtmişlerdir. Bizde bu beyanlarının üzerine yeni fiyat tarifesi sürecini başlattık.

 

Aksi halde Odamız tarafından onaylanan fiyatların ilgili tarafların rızası olmaması durumunda itiraz komisyonu kararı ile uygulanmayacağı ve belirlenen yeni fiyatların kabul görmeyeceği açıktır.

 

Değerli halkımızı ve kamuoyunu bilgilendirir, Saygılar sunarım.